Składając do PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników z niepełnosprawnością, możesz mieć kłopot z jego poprawnym uzupełnieniem. Zwłaszcza gdy robisz to po raz pierwszy.

Nasz artykuł pomoże przejść ci przez procedurę składania wniosku Wn-D. Dowiesz się jakie załączniki musisz dołączyć i jak poprawnie uzupełnić wniosek. Dowiesz się również, kiedy składać dokumenty i jak przywrócić termin, gdy nie złożysz ich w odpowiednim czasie.

PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń – rejestracja pracodawcy

Pierwszy wniosek o dofinansowanie wysyłasz do PFRON wraz z dokumentami do rejestracji. Wybierasz, w jakiej formie będziesz przesyłać dokumenty. Możesz to robić w wersji papierowej lub online przez system SODiR.

Rejestracji dokonujesz w wersji papierowej. Dokumenty przesyłasz pocztą lub możesz dostarczyć je osobiście. Robisz to na adres biura PFRON w Warszawie. Kolejne wnioski o dofinansowanie przesyłasz do oddziału terytorialnego PFRON.

pfron wniosek o dofinansowanie
PFRON wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie PFRON – jakie dokumenty przy rejestracji?

Dokumenty, jakie musisz złożyć podczas rejestracji to:

 • wniosek Wn-D czyli wniosek o dofinansowanie,
 • informację INF-D-P – czyli informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzajach niepełnosprawności,
 • druki: INF-O-PP lub INF-O-PR, jeżeli pracujesz w rolnictwie lub rybołówstwie – jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, lub pomoc de minimis w rolnictwie, albo inną pomoc de minimis,
 • skrót i pełną nazwę firmy oraz numery NIP i REGON – kserokopia,
 • oświadczenie o nieotrzymywaniu środków z pomocy publicznej – formularz do pobrania dostępny na stronie PFRON,
 • jeżeli nie działasz w sektorze rolniczym lub rybołówstwie bądź też nie jesteś mikro przedsiębiorcą, składasz sprawozdanie finansowe twojej firmy z ostatnich trzech lat,
 • pełnomocnictwo – formularz do pobrania również dostępny jest na stronie PFRON.

PFRON dokumenty składane co miesiąc składane przez pracodawcę ubiegającego się o dofinansowanie

Po złożeniu rejestracyjnego wniosku Wn-D do biura PFRON w Warszawie, ubiegając się o dofinansowanie w kolejnych miesiącach, będziesz składać poniższe dokumenty:

 • wniosek o wypłatę dofinansowania druk Wn-D,
 • miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniu i rodzaju niepełnosprawności pracowników INF-D-P – co istotne byś wypełnił formularz osobno dla każdego pracownika z niepełnosprawnością,
 • druki INF-O-PP lub INF-O-PR.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON – wzór dla pracodawców

Formularz Wn-D to wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń. Dokument wypełnia i składa pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Składa się z trzech sekcji i 15 pozycji. Jest to:

 • sekcja A to dane o dokumencie pkt. 1,
 • sekcja B to dane ewidencyjne pracodawcy pkt. 2 – 11,
 • sekcja C to wniosek o miesięczne dofinansowanie pkt. 12 – 15,
 • sekcja D to dodatkowe dane o pracodawcy.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PFRON?

Poniżej podpowiadamy, co wpisać w danej pozycji, aby wniosek Wn-D był wypełniony prawidłowo.

 1. Jest to sekcja z danymi o dokumencie. Zaznaczasz podpunkt 2, który dotyczy miesięcznego dofinansowania.
 2. Jest to sekcja dotycząca danych ewidencyjnych pracodawcy. Numer ewidencyjny nadany przez PFRON. Jest to najczęściej 9 cyfr lub liter.
 3. NIP
 4. REGON.
 5. Pełna nazwa firmy.
 6. Gdy prowadzisz przedsiębiorstwo niepowiązane ze Skarbem Państwa, wpisujesz: 2.
 7. Kod szczególnej formy prawnej.
 8. Forma własności. Masz do wyboru: 1 – Skarb Państwa, 2 – państwowa osoba prawna, 3 – jednostka samorządu terytorialnego, 4 – krajowa osoba fizyczna, 5 – pozostałe krajowe jednostki prywatne, 6 – osoba zagraniczna.
 9. Wielkość przedsiębiorstwa. Masz do wyboru: 0 – mikro przedsiębiorca, 1 – przedsiębiorca mały, 2 – przedsiębiorca średni, 3 – inny przedsiębiorca, 4 – pracodawca niebędący przedsiębiorcą.
 10. Siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której posiadasz siedzibę przedsiębiorstwa lub miejsce zamieszkania.
 11. PKD – numer Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
 12. Jest to sekcja dotycząca wniosku o dofinansowanie – okres sprawozdawczy – miesiąc i rok, za który sporządzasz wniosek.
 13. Należna kwota dofinansowania – należy wyliczyć sumę pozycji 51 i podać łączną kwotę wynikającą z dołączonych załączników INF-D-P. Jeżeli wniosek uzupełniasz elektronicznie, to system po uzupełnieniu załączników sam obliczy kwotę dofinansowania.
 14. Liczba załączników INF-D-P oznaczająca liczbę pracowników z niepełnosprawnością, których zatrudniasz i za których chcesz otrzymać dofinansowanie.
 15. Rachunek bankowy, na który będziesz otrzymywać dofinansowanie.
 16. D, czyli dodatkowe informacje o pracodawcy. Jest to: adres, adres do korespondencji i dane pełnomocnika, status pracodawcy, liczba nowozatrudnionych osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz informacja o stanach zatrudnienia.

PFRON INF-D-P – jak wypełnić?

Do wniosku o miesięczne dofinansowanie należy dołączyć załącznik INF-D-P. O czym warto pamiętać przy uzupełnianiu dokumentu:

 • W sekcji A nie wpisujesz numeru dowodu ani NIP.
 • W sekcji B w pozycji 18 okres wypłaty może być taki sam co okres sprawozdawczy.
 • W pozycji 20 wpisujesz kolejne numery pracowników niepełnosprawnych, jakich zatrudniasz i ubiegasz się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń.
 • W sekcji C dla firm niebędących fundacją lub stowarzyszeniem dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.
 • Zawsze dobrze, gdy wykażesz efekt zachęty.
 • Pomoc de minimis zaznaczasz, gdy otrzymujesz środki z Urzędu Pracy.
 • W polu 51 wpisujesz kwotę w przeliczeniu na etaty lub w przeliczeniu od daty zatrudnienia.

INF -O-PP PFRON – jak uzupełnić najważniejsze informacje

Trzecim i ostatnim dokumentem, jaki będziesz wysyłać do PFRON ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnością jest załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR dla osób działających w sektorze rolniczym lub rybołówstwie. Na co zwrócić uwagę:

 • Wpisujesz kwotę pomocy finansowej, jaką otrzymałeś w danym roku. Pod uwagę nie bierzesz dofinansowania z PFRON.
 • W sekcji E pkt. 6 wpisujesz kwotę pomocy w przeliczeniu na Euro.

PFRON wnioski online

Składając wniosek o miesięczne dofinansowanie PFRON możesz korzystać z elektronicznego systemu SODiR. Musisz się na nim zarejestrować. Potrzebny do tego będzie login i hasło. Otrzymasz je z PFRON, który wyśle dane do logowania pocztą. Po pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła.

Następnie generujesz certyfikat z podpisem. Będzie on niezbędny do wypełniania i wysyłania wniosków do PFRON. Co istotne, pobrany certyfikat zapisuje się na urządzeniu, na którym pracujesz. Jak pobrać certyfikat dowiesz się szczegółowo ze strony internetowej PFRON.

pfron system sodir
PFRON system SODiR.

Wniosek PFRON w systemie SODiR

Gdy otrzymasz numer w rejestrze PFRON oraz login i hasło do logowania możesz wysyłać wnioski o dofinansowanie przez system SODiR. Aby tego dokonać, musisz zalogować się na stronie www.sod.pfron.org.pl.

Składając wniosek Wn-D elektronicznie masz możliwość skopiowania formularzu z poprzedniego miesiąca, edytować go i uzupełnić tylko te dane, które się zmieniły. Możesz również co miesiąc uzupełniać nowy formularz, jednak jest to metoda bardziej czasochłonna.

Po zalogowaniu się do systemu SODiR w lewym górnym rogu wyświetli Ci się lista zakładek: dokumenty, korespondencja, administracja, informacje, forum dyskusyjne. Wybierasz dokumenty. Następnie w zależności, na jaką metodę się zdecydujesz, klikasz nowy dokument, jeśli chcesz wypełnić cały wniosek wraz z załącznikami od początku.

Możesz również kliknąć listę dokumentów Wn-D. Następnie — zmieniasz lub nie — kryteria wyszukiwania i klikasz przycisk — „odśwież„. Pojawi się lista dokumentów Wn-D, które już wcześniej złożyłeś do PFRON-u. Na liście znajdziesz również ten,  który wysłałeś w wersji papierowej. Wybierasz przykładowo wniosek za poprzedni miesiąc. Klikasz — „kopiuj” i następnie „odśwież”.

Zaznaczasz pracowników, za jakich chcesz otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Klikasz „kopiuj do nowego” na dole strony. Powinien wyświetlić ci się komunikat: operacja tworzenia kopii dokumentu Wn-D przebiegła pomyślnie. Akceptujesz to, klikając „ok„. Następnie wpisujesz miesiąc i edytujesz dane.

PFRON wniosek o przywrócenie terminu oraz do kiedy złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością możesz złożyć dopiero po jego wypłacie. Termin, jaki Cię obowiązuje to 25 dzień miesiąca następnego, po miesiącu, którego dotyczy wniosek Wn-D.

Aby było to zrozumiałe przykład: jeżeli wypłacisz pensję osobie niepełnosprawnej w marcu, to wniosek o dofinansowanie PFRON możesz złożyć do 25 kwietnia.

Czasem może zdarzyć się tak, że nie złożysz wniosku w obowiązującym terminie. Masz w ciągu 7 dni możliwość przywrócić ten termin. W tym celu składasz wniosek i musisz udowodnić, że nie ponosisz winy za opóźnienie. Dopiero po przywróceniu terminu składasz wniosek Wn-D za dany miesiąc.

Podsumowanie

Wniosek Wn-D składasz, gdy jesteś pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. W pierwszej kolejności musisz się zarejestrować w PFRON. Robisz to osobiście w biurze w Warszawie lub pocztą.

Podczas rejestracji wybierasz przyszłą formę składania wniosków. Masz do wyboru wersję elektroniczną lub papierową. Wybierając tę pierwszą, otrzymasz z PFRON login i hasło do pierwszego logowania w systemie SODiR. Otrzymasz również numer w rejestrze PFRON. Po otrzymaniu tych danych możesz składać, co miesiąc, wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Dzięki temu zoptymalizujesz wpłaty do PFRON-u i obniżysz koszty zatrudnienia.

Jeżeli cała procedura ubiegania się o dofinansowanie PFRON jest dla Ciebie zbyt skomplikowana, możesz udać się na szkolenie PFRON pod okiem pracownika. Podczas niego nauczysz się jak skutecznie wypełnić wniosek Wn-D wraz z załącznikami. Możesz również zgłosić się do naszej agencji pracy osób niepełnosprawnych, np. My Wspieramy. Nie będziesz musiał wtedy angażować się w comiesięczne wypełnianie i składanie dokumentów.


Proces rejestracji w SODiR.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *