Jeżeli zatrudnisz w swojej firmie pracownika z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, przysługuje Ci z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń co miesiąc. Podmiotem wypłacającym pomoc finansową jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, ile wynosi dofinansowanie PFRON w 2023 roku i kiedy możesz się o nie ubiegać. Jednocześnie zapoznasz się z procedurą, terminami, specyficznym nazewnictwem oraz ustalisz, czy możesz ubiegać się o wsparcie.

Czym jest dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON?

Celem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Z tego względu ustalono, że konieczne jest wspieranie Pracodawców chętnych do zatrudnienia pracowników z dysfunkcją. O dofinansowanie wynagrodzeń mogą ubiegać się firmy z otwartego rynku pracy.

Pomoc finansową otrzymasz, gdy zatrudnisz osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o prace i zarejestrujesz się w ewidencji PFRON. Wysokość pomocy finansowej zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika, wymiaru jego etatu oraz typu pracodawcy.

pfron dofinansowanie do wynagrodzeń
PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności

Zatrudniając pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, wysokość dofinansowania, o jakie możesz ubiegać się z PFRON to 500 zł. Dodatkowo pomoc finansowa zwiększana jest w przypadku, gdy ten pracownik posiada schorzenie specjalne. Należą do nich:

 • 02-P choroba psychiczna,
 • 01-U upośledzenie umysłowe,
 • 06-E epilepsja,
 • 04-O osoby niewidome w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • 12-C całościowe zaburzenia rozwoju.

W przypadku pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, która wynika ze schorzenia specjalnego, możesz otrzymać dofinansowanie zwiększone o 600 zł. To oznacza, że maksymalna kwota, o jaką możesz ubiegać się to 1100 zł.

Kwoty dofinansowania wynagrodzenia pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli zatrudnisz pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wysokość dofinansowania stanowi 1350 zł. Dodatkowo jest ono zwiększane, gdy osoba niepełnosprawna posiada jedno ze schorzeń specjalnych.

Kwota zwiększająca dofinansowanie dla pracownika z umiarkowanym stopniem i schorzeniem specjalnym to 900 zł. Znaczy to, że maksymalna kwota, o jaką możesz się w tym przypadku ubiegać to 2250 zł.

Kwoty dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli zatrudnisz w swojej firmie pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wysokość dofinansowania, o jakie możesz ubiegać się z PFRON to 2400 zł.

Dodatkowo będzie ono wyższe o 1200 zł, gdy ten pracownik posiada schorzenie specjalne. Wtedy to maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 3600 zł.

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w roku 2023 – tabela


Stopień niepełnosprawnościPodstawowe dofinansowanie 2023Zwiększone dofinansowanie 2023
schorzenia specjalne
lekki500 zł1100 zł
umiarkowany1350 zł2250 zł
znaczny2400 zł3600 zł
Tabela: kwoty podstawowe i zwiększone dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2023 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń a płaca minimalna w 2023 roku

W styczniu 2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł. Maksymalne dofinansowanie, jakie możesz otrzymać to 3600 zł. Otrzymasz taką kwotę, gdy pracownik, którego zatrudniasz, posiada znaczny stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne.

Dodatkowo taka kwota przysługuje ci wówczas, gdy wysokość dofinansowania nie przekroczy 75% poniesionych przez ciebie wszystkich kosztów płacy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub 90%, gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Od czego zacząć ubieganie się o dofinansowanie wynagrodzeń?

Ubieganie się o pomoc finansową zacznij od rejestracji w ewidencji PFRON. Zrobisz to osobiście w Warszawie w biurze Funduszu. Dokumenty rejestracyjne możesz również przesłać pocztą.

Dołączasz do nich wniosek Wn-D oraz załączniki. Masz czas do 25 dnia miesiąca, którego ten wniosek dotyczy. Pamiętaj o tym, że musisz być zwolniony z miesięcznej wpłaty PFRON i osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%.

Kiedy złożysz wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń?

Wniosek o przyznanie dofinansowania PFRON składasz do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawa. Pamiętaj, możesz zrobić to dopiero wówczas, gdy wypłacisz wynagrodzenie osobie niepełnosprawnej.

Kiedy otrzymasz maksymalne kwoty dofinansowania wynagrodzeń?

Maksymalna wysokość dofinansowania przysługuje w określonych sytuacjach:

 • gdy zatrudnisz pracownika z niepełnosprawnością w pełnym wymiarze godzin,
 • gdy kwota dofinansowania nie przekroczy 75% faktycznie poniesionych przez ciebie kosztów płacy osoby niepełnosprawnej. Dotyczy to pracodawców prowadzących działalność gospodarczą lub 90%, gdy nie prowadzisz działalności gospodarczej,
 • zależy również od pozyskanych pomocy finansowych z innych źródeł na pokrycie kosztów płacy.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania wynagrodzeń?

Wypłata dofinansowania wynagrodzeń uzależniona jest od warunków, jakie musisz spełnić jako pracodawca. Są to: 

 1. zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W przypadku umowy cywilnoprawnej przykładowo zlecenie nie możesz otrzymać dofinansowania na jej wynagrodzenie.
 2. Osoba niepełnosprawna, którą zatrudniasz, nie może posiadać prawa do emerytury, chyba że ma znaczny stopień niepełnosprawności.
 3. Potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej u pracownika, czyli musisz posiadać kserokopie dokumentu, który będzie to potwierdzał. Jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dopuszczalne jest też orzeczenie o niezdolności do pracy wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Wykazywanie efektu zachęty. Możesz to zrobić dwiema metodami. Pierwsza z nich to metoda ilościowa, która polega na tym, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przyczyniło się do ogólnego wzrostu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Metoda jakościowa natomiast polega na tym, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością jest związane z uzupełnieniem wakatu, które powstało w wyniku zwolnienia innego pracownika. Efekt zachęty musisz ustalić tylko jeden raz. Jest on ważny przez cały okres zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.
 5. Przekazywanie wynagrodzenia osobie niepełnosprawnej w gotówce nie jest możliwe. Musisz przelać jego wypłatę na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Możesz również to zrobić na adres jej zamieszkania. Wtedy korzystasz wyłącznie z podmiotów do tego uprawnionych.
 6. Terminowość w ponoszeniu kosztów płacy pracownika.
 7. Nie możesz posiadać zobowiązań wobec PFRON-u większych niż 100 zł. Na uregulowanie zadłużenia masz czas do 31 stycznia następnego roku. Jeśli tego nie zrobisz, PFRON wyda decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.

Złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON przez Internet.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń w systemie SODiR

O dofinansowanie PFRON możesz ubiegać się za pośrednictwem systemu SODiR. Dzięki niemu złożysz wniosek elektroniczny i szybko skontaktujesz się z Funduszem. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji powstał w tym celu, aby ułatwić pracodawcom formalności z PFRON.

Co istotne w systemie wprowadzone są już nowe, wyższe kwoty dofinansowania. Składając więc wniosek online, automatycznie się naliczą, gdy tylko uzupełnisz wniosek Wn-D.

Jak skontaktować się z PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń?

Poza systemem SODiR z funduszem skontaktujesz się po przez infolinie. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

pfron system sodir
PFRON system SODiR.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych a prawo do dofinansowania wynagrodzeń

Jeżeli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń, musisz osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6 procent.

Jest to również związane ze zwolnieniem miesięcznej wpłaty odprowadzanej do PFRON-u. Przy ogólnym zatrudnieniu 25 pracowników to 1,5 etatu. Jeżeli natomiast prowadzisz mniejszą firmę, w której zatrudniasz mniej niż 25 pracowników, nie dotyczy Cię obowiązek wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6 procent.

Co istotne, przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia nie wliczasz:

 • pracowników pracujących na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracowników, którzy przebywają na urlopie bezpłatnym lub rodzicielskim, macierzyńskim czy wychowawczym,
 • pracowników, którzy są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • pracowników, którzy odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • pracowników, którzy otrzymują świadczenia rehabilitacyjne.

Pomoc z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń PFRON

PFRON pozyskuje środki finansowe, które pochodzą głównie z obowiązkowych miesięcznych wpłat na rzecz Funduszu. Pozyskuje również dotacje z budżetu państwa.

Do tej pory pomoc rządowa wynosiła do 30% środków przeznaczonych na realizacje celów związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń. Od 2023 na skutek nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji wprowadzona została sztywna wysokość dotacji. Od tej pory będzie wynosić równo 30% środków przewidzianych na ten cel. Taka zmiana pozwoliła na zwiększenie kwot dofinansowania wynagrodzeń, które było wyczekiwane przez pracodawców. Rosnące koszty płacy i prowadzenia działalności powodowały, że ich sytuacja nie była zadowalająca. Wzrost dotacji ma na celu zapobiec zwolnieniom osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń, musisz zarejestrować się w ewidencji PFRON, osiągnąć wskaźnik zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością w minimalnej wysokości 6%. Musisz także zatrudniać osoby niepełnosprawne na podstawie umowy o pracę. Umowa cywilnoprawna, przykładowo zlecenie nie umożliwia otrzymania pomocy finansowej.

Od 2023 roku obowiązują nowe kwoty dofinansowania. Są wyższe niż w roku poprzednim. Podwyżka ma na celu zrekompensować pracodawcom rosnące koszty płacy.

Wniosek o dofinansowanie złożysz zarówno w wersji papierowej, jak i drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON. Dzięki niemu masz możliwość w szybki sposób skontaktować się z Funduszem. Zrobisz to również, dzwoniąc pod infolinię.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *