Rolnictwo to nie tylko praca związana z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt, ale także szereg wyzwań ekonomicznych i społecznych, które wymagają odpowiedniej wiedzy i wsparcia. W Polsce rolnicy mają możliwość skorzystania z różnorodnych form pomocy, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę ich sytuacji życiowej i stabilność finansową. Jednym z kluczowych elementów wsparcia jest możliwość uzyskania refundacji składek KRUS, co jest szczególnie ważne dla rolników z niepełnosprawnościami oraz tych, którzy współpracują z niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem „PFRON refundacja składek KRUS dla rolnika z orzeczeniem i jego domowników z niepełnosprawnością”, który szczegółowo wyjaśnia, jak można ubiegać się o te środki, jakie warunki należy spełnić, oraz jakie składki kwalifikują się do refundacji.

Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach, które mogą przyczynić się do znacznego odciążenia Twojego budżetu gospodarstwa rolnego i pozwolą na dalszy rozwój Twojej działalności rolniczej. Czytaj dalej, aby uzyskać cenne informacje, które pomogą Ci w pełni wykorzystać dostępne zasoby i ułatwią prowadzenie gospodarstwa.

Kto może wnioskować o refundację składek KRUS?

Refundacja składek społecznych KRUS przez PFRON jest przeznaczona nie tylko dla osób niepełnosprawnych z obszarów miejskich, ale również dla rolników. Wsparcie to dotyczy tych, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za członków rodziny z niepełnosprawnością oraz rolników posiadających własne orzeczenie o niepełnosprawności.

Od stycznia 2008 roku, każda osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność rolniczą i jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ma możliwość ubiegania się o refundację opłaconych składek społecznych przez PFRON.

Dofinansowanie do składek KRUS przysługuje:

 • Rolnikom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Domownikom mieszkającym z rolnikiem i wspomagającym prace w gospodarstwie, którzy również posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kim jest domownik rolnika, na którego można wnioskować o refundację składek?

Każdy rolnik ma możliwość starania się o zwrot składek KRUS opłacanych za członka rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności. PFRON poprzez takie działanie chce docenić rolników zaangażowanych we wspieranie osób niepełnosprawnych w ich gospodarstwach, oferując im pomoc finansową. Aby osoba była uznana za niepełnosprawnego domownika i mogła zakwalifikować się do takiego wsparcia, musi spełniać określone kryteria:

 1. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności powinna mieć co najmniej 16 lat.
 2. Powinna mieszkać razem z płatnikiem składek, w jednym gospodarstwie domowym lub w sąsiedztwie jego gospodarstwa rolnego.
 3. Musi być zatrudniona na stałe w gospodarstwie rolnym, jednak nie w ramach umowy o pracę.

Zgromadzenie wszystkich tych warunków pozwoli na uzyskanie refundacji składek społecznych od PFRON-u.

Zdjęcie w artykule PFRON refundacja składek KRUS. Widoczny niepełnosprawny mężczyzna obsługujący przystosowany ciągnik rolniczy za pomocą dżojstika.

Warunki PFRON refundacja składek KRUS

Warunki ubiegania się o zwrot składek KRUS od PFRON-u są ściśle określone i oparte na przepisach Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych:

 1. Aby kwalifikować się do refundacji, musi się posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Jeśli wniosek dotyczy zwrotu składek za członka rodziny, również ta osoba musi mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Należy terminowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Opóźnienia w płatnościach nie mogą przekraczać 14 dni.
 4. Nie można mieć zaległości wobec PFRON przekraczających 100 zł.

W sytuacji zaległości finansowych wobec PFRON-u Fundusz może wstrzymać wypłatę refundacji składek do czasu uregulowania długów. Decyzja Funduszu o wstrzymaniu wypłat wchodzi w życie z dniem jej wydania.

PFRON refundacja składek KRUS a procedura wnioskowania

Rolnik ubiegający się o refundację składek KRUS od PFRON-u musi spełniać wszystkie warunki przyznania tej dotacji. Następnie powinien przejść całą procedurę wnioskowania, poczynając od rejestracji Funduszu. Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać w tym procesie, jest złożenie wniosku. Rejestracja w systemie PFRON jest niezbędnym elementem procedury. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Osobiście, odwiedzając główną siedzibę PFRON, która mieści się pod adresem:
  Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. Poprzez wysłanie wymaganych dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres.

Po zarejestrowaniu w PFRON można przystąpić do składania wniosku o refundację składek, dołączając wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów wymaganych do otrzymania wsparcia.

Załączniki PFRON. Refundacja składek KRUS

Aby zakończyć formalności związane z wnioskiem o zwrot składek KRUS, musi się przygotować i przesłać następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku Wn-U-A,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z numerem PESEL lub NIP,
 • Formularz INF-O-PdR,
 • Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Te dokumenty można złożyć zarówno drogą pocztową, jak i elektronicznie. Zasadniczo, wnioski kwartalne powinny być składane przy użyciu formularza Wn-U-A oraz formularza INF-O-PdR, który służy do przedstawiania informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa.

Jakie terminy obowiązują przy wnioskowaniu o refundację składek KRUS?

Ponieważ składki KRUS opłacane są kwartalnie, o zwrot ich kosztów również należy wnioskować w tych samych odstępach czasowych. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednich terminach. Termin na złożenie kwartalnych wniosków o refundację składek upływa ostatniego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym minął termin opłacenia składek za dany kwartał.

Na przykład, jeśli ostatni termin opłacenia składek za pierwszy kwartał roku (styczeń-marzec) mija 31 marca, to wniosek o refundację można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia.

PFRON refundacja składek KRUS a wysokość dopłat

Wysokość refundacji składek KRUS z PFRON zależy od kwoty składek wykazanych w decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeśli wnioskodawca jest rolnikiem dodatkowo prowadzącym działalność pozarolniczą, co skutkuje opłacaniem wyższych składek, ma prawo ubiegać się o ich pełny zwrot. W tym przypadku konieczne jest dostarczenie do PFRON-u decyzji Prezesa KRUS potwierdzającej Twoje podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz fakt opłacania podwójnych składek emerytalno-rentowych.

Uwaga
Zwrot składek jest możliwy tylko wtedy, gdy płatnik składek reguluje swoje zobowiązania terminowo, z dopuszczalnym opóźnieniem nieprzekraczającym 14 dni.

Jakie składki refunduje PFRON rolnikowi?

PFRON nie zapewnia refundacji wszystkich rodzajów składek opłacanych w KRUS. Możliwość zwrotu dotyczy wybranych składek, które obejmują:

 • składki wypadkowe,
 • składki macierzyńskie,
 • składki emerytalno-rentowe,
 • składki chorobowe.

Warto zauważyć, że składki zdrowotne, finansowane ze środków publicznych, nie podlegają refundacji przez PFRON.

PFRON refundacja składek KRUS dla rolnika z orzeczeniem i jego domowników z niepełnosprawnością. Podsumowanie

Rolnicy mają możliwość skorzystania z refundacji składek KRUS, co stanowi znaczące wsparcie finansowe, zwłaszcza dla tych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób opłacających składki za niepełnosprawnych domowników. PFRON oferuje zwrot wydatków na wybrane rodzaje składek, takie jak wypadkowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe oraz chorobowe, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia finansowego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę rosnące koszty ubezpieczeń oraz potrzebę zapewnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa socjalnego dla rolników i ich rodzin.

Kluczowe jest, aby rolnicy byli świadomi dostępnych form wsparcia i regulowali swoje składki terminowo, co jest warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości refundacji. Dokładne zrozumienie przepisów i regularne śledzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych pozwoli na lepsze zarządzanie finansami gospodarstwa. Takie podejście nie tylko zabezpiecza rolników przed nieprzewidzianymi wydatkami, ale także umożliwia im skuteczne wykorzystanie dostępnych środków wsparcia, zwiększając ich samodzielność ekonomiczną i poprawiając jakość życia.

PFRON refundacja składek KRUS.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *