Zachęcamy pracodawców do zgłębienia wiedzy o schorzeniach specjalnych i szczególnych, które stanowią istotne kryterium w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz możliwościach uzyskania wyższego dofinansowania wynagrodzeń. Jeśli zastanawiasz się, jakie konkretnie choroby mieszczą się w ich obrębie, jakie kody na orzeczeniu niepełnosprawności mogą mieć wpływ na wskaźnik zatrudnienia, oraz jak prawidłowo dokumentować schorzenia, te informacje są dla Ciebie.

To wiedza, która pomoże Ci w prawidłowym interpretowaniu orzeczeń i zrozumieniu symboli określających przyczyny niepełnosprawności, mając na uwadze obecne prawo zawarte w ustawach i rozporządzeniach. Przeczytaj, więc nasz artykuł „Schorzenia specjalne i szczególne PFRON” i zyskaj cenne informacje.

Znaczenie schorzeń specjalnych oraz schorzeń szczególnych w PFRON

Schorzenia specjalne to określone typy niezdolności do pracy, które uprawniają firmy do uzyskania większego wsparcia finansowego od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zwiększone dofinansowanie przysługuje, gdy zatrudniasz osoby posiadające te konkretne schorzenia, o określonym symbolu.

Schorzenia szczególne definiowane są jako te, które znacznie utrudniają wykonywanie obowiązków zawodowych. Jeśli w twojej firmie zatrudnieni są pracownicy z takimi schorzeniami, możesz kwalifikować się do niższych obowiązkowych wpłat PFRON poprzez efektywniejszą redukcję wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych.

Przykłady schorzeń specjalnych i szczególnych

 • Schorzenia specjalne: upośledzenie umysłowe, zaburzenia widzenia (np. ślepota lub niedowidzenie), choroby psychiczne, epilepsja, całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • Schorzenia szczególne: m.in. stwardnienie rozsiane, późne powikłania cukrzycy, tetraplegia, hemiplegia, głuchota, choroba Parkinsona, AIDS.
schorzenia specjalne i szczególne PFRON
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON.

Czy schorzenia w specjalny kwalifikują do zwiększenia wsparcia finansowego wynagrodzeń?

W przypadku zatrudniania ogółu osób z niepełnosprawnościami pracodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe z PFRON. Wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności pracownika:

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – 2400 zł
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1350 zł
 • Lekki stopień niepełnosprawności – 500 zł

Osoby ze schorzeniami specjalnymi kwalifikują pracodawcę do otrzymania dodatkowych środków. Oto lista schorzeń specjalnych wraz z kodami, które uprawniają do wyższego dofinansowania:

 • Całościowe zaburzenia rozwojowe – kod: 12-C
 • Zaburzenia wzroku (stopień umiarkowany i znaczący) – kod: 04-O
 • Epilepsja – kod: 06-E
 • Choroba psychiczna – kod: 02-P
 • Upośledzenie umysłowe – kod: 01-U

Niepełnosprawność i związane z nią schorzenia specjalne są potwierdzone w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Jakie schorzenia szczególne pracownika z orzeczeniem obniżają wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych?

Jeśli zatrudniasz pracowników z niepełnosprawnościami, pamiętaj iż istnieją pewne schorzenia, które umożliwiają zastosowanie niższego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kiedy pracownik posiada jedno z poniższych schorzeń, wpływa to na możliwość redukcji regularnych wpłat do PFRON:

 • Choroba Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane
 • Paraplegia, tetraplegia, hemiplegia
 • Zaburzenia wzroku
 • Zaburzenia słuchu
 • HIV/AIDS
 • Epilepsja
 • Przewlekłe choroby psychiczne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Miastenia
 • Późne powikłania cukrzycy

Pamiętaj!
Obniżenie wymaganego wskaźnika może się przyczynić do znacznego zmniejszenia Twoich obciążeń finansowych względem PFRON.

Jak dokumentować schorzenia specjalne i szczególne PFRON u pracownika niepełnosprawnego?

Dokumentacja medyczna potwierdzająca schorzenie specjalne lub szczególne pracownika jest niezbędna dla pracodawcy, aby mógł otrzymać zwiększone dofinansowanie lub odprowadzał niższe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istotne jest, aby wszystkie niezbędne dokumenty były prawidłowo przygotowane i przechowywane w aktach pracowniczych.

Wymagane dokumenty to:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  Obowiązkowe dla obu kategorii schorzeń. Powinno zawierać jednoznaczne określenie stopnia niepełnosprawności oraz kod schorzenia zgodny z wykazem PFRON.
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty
  W sytuacji, gdy na orzeczeniu brak jest kodu wskazującego na schorzenie szczególne, wymaga się dodatkowego potwierdzenia. Potrzebujesz do tego dokumentu od lekarza z określonej kodem specjalności medycznej.

Pamiętaj, aby zaświadczenie było opatrzone pieczęcią podmiotu leczniczego i podpisem lekarza specjalisty, który jest ekspertem w dziedzinie schorzenia pracownika. Dokumenty podpisane przez lekarza rodzinnego czy medycyny pracy nie będą uznane przez PFRON.

Przechowuj dokumenty w sposób pozwalający na łatwy dostęp i weryfikację. Troska o prawidłowe dokumentowanie schorzeń szczególnych jest kluczowa zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, zapewniając obu stronom odpowiednią ochronę.

Co należy uwzględnić w zaświadczeniu o szczególnym schorzeniu pracownika?

Pracodawcy, w celu obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i obliczenia właściwej wysokości wpłat na PFRON, mogą wymagać od niepełnosprawnego pracownika zaświadczenia potwierdzającego schorzenie szczególne. Nie ma dedykowanego druku. Zaświadczenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko pracownika wraz z jego numerem PESEL lub innym numerem identyfikacyjnym.
 • Potwierdzenie występowania schorzenia wg wykazu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, które w szczególny sposób utrudnia wykonywanie zadań zawodowych.
 • Podpis i pieczęć lekarza specjalisty lub instytucji medycznej potwierdzającej diagnozę.

Taki dokument stwierdza, że pracownik boryka się z jednym z poważniejszych schorzeń, które mogą ale nie muszą wynikać bezpośrednio z orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj!
Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym jest istotnym dokumentem wpływającym na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kalkulację wpłat na PFRON.

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności

Niepełnosprawność określana jest jako stan, w którym osoba ma trudności z pełnym uczestnictwem w codziennym życiu społecznym i zawodowym z powodu trwałego lub czasowego uszczerbku na zdrowiu. Schorzenia specjalne i szczególne PFRON to kategorie określające w ustawie problemy pracowników z niepełnosprawnością. Ułatwiają pracodawcy ich identyfikację oraz określają uprawnienia.

Stopnie niepełnosprawności przy schorzeniach specjalnych i szczególnych

W Polsce rozróżniamy 3 stopnie niepełnosprawności niezależnie od chorób:

 1. lekki – gdy ograniczenia są obecne, ale nie uniemożliwiają samodzielnego funkcjonowania,
 2. umiarkowany – w przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych, zakłócających normalne funkcjonowanie,
 3. znaczny – gdy niemożliwe jest samodzielne poradzenie sobie w życiu codziennym bez wsparcia.

Ważność orzeczenia o niepełnosprawności

Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest niezbędne. W razie wygaśnięcia dokumentu status prawny osoby niepełnosprawnej jest utracony, co wpływa na możliwości wsparcia pracodawcy. Pamiętaj, że jeśli otrzymasz orzeczenie w trakcie zatrudnienia, do przywilejów masz prawo od momentu przedłożenia dokumentu pracodawcy.

Podsumowanie: Schorzenia specjalne i szczególne PFRON

Symbole zawarte w orzeczeniu nie określają dokładnie jednostki chorobowej, lecz grupę narządów, które są uszkodzone. Podany kod może odnosić się do różnych chorób w ramach tej samej grupy. Dlatego, aby mieć wiedzę o schorzeniach szczególnych, potrzebujesz zaświadczenia od lekarza specjalisty.

Schorzenia specjalne i szczególne PFRON a uprawnienia pracodawcy:

 • Osoby z określonymi schorzeniami specjalnymi kwalifikują się do dodatkowego wsparcia finansowego z PFRON. Takie schorzenia to np.: intelektualne ograniczenia, zaburzenia psychiczne, epilepsja, znaczne upośledzenie wzroku, a także autyzm i inne kompleksowe zaburzenia rozwojowe.
 • Schorzenia szczególne uzasadniają zmniejszenie progu zatrudnienia. Lista schorzeń szczególnych może obejmować między innymi chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, poważne poziomy paraplegii, znaczącą utratę wzroku, głuchotę, nosicielstwo wirusa HIV, epilepsję, chroniczne zaburzenia psychiczne, oraz powikłania związane z cukrzycą.

Wymagane dokumenty do uzyskania wyższego dofinansowania do wynagrodzeń PFRON to wniosek i orzeczenie o niepełnosprawności, na którym są określone schorzenia specjalne. By uzyskać szybciej wskaźnik zatrudnienia 6%, potrzebujesz zaświadczenia od pracownika, który ma schorzenie szczególne.


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *