W Polsce osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, mają prawo do otrzymania wsparcia finansowego. Specjalną opieką państwa objęci są niepełnosprawni, u których dysfunkcje pojawiły się w dzieciństwie, wczesnej młodości lub dorosłości, ale przed zakończeniem edukacji.

Zorientuj się, czy przysługuje ci renta socjalna i od jakich czynników to zależy. W naszym artykule poruszamy kluczowe kwestie dotyczące kwoty świadczenia, możliwości zatrudnienia rencisty socjalnego i wpływu zarobków na wysokość renty.  

Dla kogo jest renta socjalna ZUS?

Renta socjalna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przynależy osobom, które po osiągnięciu pełnoletności zmagają się z niezdolnością do pracy spowodowaną zaburzeniami funkcjonowania w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.

Jeśli twoje ograniczenia pojawiły się przed ukończeniem 18. roku życia, możesz śmiało ubiegać się o rentę socjalną. Prawo przewiduje również możliwość uzyskania tego świadczenia w przypadku, gdy niepełnosprawność wystąpiła w trakcie twojej edukacji – niezależnie czy jest to okres szkolny, czy studia wyższe lub doktoranckie aż do 25. roku życia.

Kiedy nastąpi odmowa przyznania renty socjalnej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli złożysz wniosek, odmówi ci przyznania prawa do otrzymania renty socjalnej, jeśli korzystasz już z innych form wsparcia, takich jak:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta inwalidzka lub emerytura,
 • zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • świadczenie emerytalne lub rentowe od zagranicznej instytucji.

Dodatkowo nie będziesz mógł otrzymać prawa do renty socjalnej, gdy posiadasz gospodarstwo rolne, którego powierzchnia przekracza 5 hektarów.

Na jak długo dostaniesz rentę socjalną?

Renta socjalna będzie przyznawana ci na:

 1. Czas nieograniczony, jeżeli masz niepełnosprawność uznaną za stałą.
 2. Czas określony, w sytuacji, gdy twoja niepełnosprawność jest czasowa.

Decyzja o charakterze niepełnosprawności oraz ocena zdolności do pracy są dokonywane przez lekarza orzecznika podczas komisji lekarskiej. Stosuje od procedury podobne do tych, które obowiązują przy przyznawaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zdjęcie w artykule renta socjalna. Widoczny fragment obrazu ukazujący dłonie Kobiety wkładającej do czerwonego portfela plik banknotów.

Co wpływa na wysokość renty socjalnej?

Kwota renty socjalnej jest równa minimalnej rencie dla całkowicie niezdolnych do pracy i jest corocznie aktualizowana zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualizacja ta ma na celu dostosowanie wysokości renty do bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju.

Waloryzacja renty socjalnej, czyli jej coroczne dostosowanie, odbywa się przez zastosowanie wskaźnika waloryzacji, który bierze pod uwagę średni roczny wzrost cen towarów i usług z ostatniego roku kalendarzowego. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest utrzymanie realnej wartości świadczenia na tle rosnącej inflacji.

Ile wynosi kwota renty socjalnej w 2024 roku?

Począwszy od marca 2024 roku, miesięczna kwota renty socjalnej ustalona została na poziomie 1780,96 zł brutto.

Wpływ renty rodzinnej na rentę socjalną

Renta socjalna to jedyne świadczenie, które może być wypłacane razem z rentą rodzinną. Łączna suma obu świadczeń, które pobierasz, nie może przekroczyć 200% minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Gdy kwota tych świadczeń przekracza wspomniany limit, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego zmniejszenia wysokości twojej renty socjalnej.

Warto jednak zaznaczyć, że pomniejszona renta socjalna nie może być niższa niż 10% minimalnej renty za całkowitą niezdolność do pracy.

Niestety, utracisz prawo do tego świadczenia, jeśli suma otrzymywanej przez ciebie renty rodzinnej przewyższa 200% minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wpływ zatrudnienia na rentę socjalną

Jako odbiorca renty socjalnej możesz pracować i osiągać z tego tytułu dochody. Ważne jest jednak, abyś śledził wyznaczone przez ZUS limity. Przekroczenie tych ograniczeń może prowadzić do zmniejszenia lub nawet zawieszenia wypłaty twojej renty.

Decyzja o zmniejszeniu lub zawieszeniu wypłaty renty socjalnej będzie zależeć od kwoty dochodów, które uzyskujesz, takich jak:

 • dochody z pracy na umowę o pracę,
 • dochody z działalności gospodarczej poza rolnictwem,
 • wynagrodzenie z umowy agencyjnej,
 • przychody z umowy zlecenia,
 • świadczenia takie jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze,
 • świadczenie rehabilitacyjne oraz inne świadczenia wyrównawcze, w tym zasiłek i dodatek wyrównawczy.

Jakie są progi dochodowe dla pracujących rencistów socjalnych?

Renta socjalna będzie Ci wypłacana w całości, jeśli nie osiągasz dochodów z pracy w ogóle lub są one niższe niż ustalony limit.

 1. Jeśli Twoje przychody nie przekraczają 70% średniej miesięcznej pensji obowiązującej w danym kwartale, renta socjalna jest wypłacana w pełnej wysokości.
 2. Gdy Twoje dochody znajdują się między 70% a 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, Twoja renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu. Warto zauważyć, że ta redukcja nie może przekroczyć maksymalnej dozwolonej wartości obniżki przewidzianej dla renty z powodu niezdolności do pracy.
 3. W sytuacji, gdy dochody osiągają poziom równy lub wyższy niż 130% średniej miesięcznej pensji, wypłata renty socjalnej zostanie wstrzymana na okres, w którym je otrzymujesz.

Renta socjalna a zgłoszenie do ZUS wysokości osiąganych dochodów

Pobierając rentę socjalną, masz obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powinieneś zgłosić za pomocą formularza EROP raz w roku wysokość osiągniętych dochodów. Dokument przekaż do ZUS najpóźniej do końca lutego kolejnego roku.

W piśmie zawrzyj następujące informacje:

 • zaświadczenie od płatnika składek o wysokości dochodu z minionego roku (od zleceniodawcy lub pracodawcy),
 • lub oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą,
 • oświadczenie o dochodach uzyskanych z najmu.

Wniosek o rentę socjalną z ZUS

O przyznanie ci renty socjalnej złóż wniosek zaraz po osiągnięciu pełnoletności lub w momencie stwierdzenia niezdolności do pracy, jeśli już jesteś pełnoletni. Do wniosku o rentę socjalną, powinieneś dołączyć następujące dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 1. wniosek o przyznanie ci renty socjalnej,
 2. zaświadczenie OL-9 o stanie twojego zdrowia wypełniony przez lekarza prowadzącego, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia,
 3. zaświadczenie wydane przez szkołę lub uczelnię, które potwierdzi okres twojej nauki,
 4. pełną dokumentację medyczną ukazującą historię choroby, w tym wyniki badań, karty leczenia szpitalnego,
 5. dokument od pracodawcy, jeśli jesteś zatrudniony, w tym wywiad zawodowy na formularzu OL-10 oraz zaświadczenie o czasie zawarcia umowy o zatrudnienie i wysokości wynagrodzenie,
 6. oświadczenie o posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 5 hektarów.

Kto składa wniosek o rentę socjalną?

Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z wymaganymi dokumentami może być złożony osobiście przez Ciebie. Dokumenty może złożyć również ktoś działający w twoim imieniu, na przykład:

 • opiekun prawny i faktyczny,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun lub rodzic,
 • kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • inna osoba, która otrzymała od ciebie pisemne upoważnienie do działania w tej sprawie.

Orzeczenie o niepełnosprawności a renta socjalna

Przyznawanie renty socjalnej nie jest bezpośrednio uzależnione od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to spowodowane brakiem bezpośredniego powiązania decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z orzecznictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Procedury dotyczące niepełnosprawności i niezdolności do pracy zarobkowej odbywają się niezależnie, w różnych instytucjach.

Szczególnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym może być przydatne. Można je załączyć do wniosku o rentę socjalną, jako element dokumentacji. Nie jest to wymóg niezbędny do uzyskania oba wiadomego świadczenia. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej jest podejmowana na podstawie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy oraz innych kryteriów określonych przez ZUS.

Podsumowanie

Renta socjalna jest specyficznym rodzajem pomocy państwa oferowanym przez ZUS. Kieruje się ją do osób, które nie są w stanie pracować ze względu na uszkodzenia funkcji organizmu.

Kluczowym warunkiem ubiegania się o to świadczenie jest, aby niezdolność do pracy miała swoje początki jeszcze w okresie dzieciństwa lub na etapie edukacji.

Podjęcie zatrudnienia i osiąganie z tego tytułu dochodów wiąże się z koniecznością uwzględnienia limitu dochodowego. Jego przekroczenie może skutkować obniżeniem lub zawieszeniem wypłaty renty socjalnej. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej przekroczy ustalony limit, wysokość renty socjalnej zostanie odpowiednio zmniejszona.

PRAWNIK ODPOWIADA. Renta socjalna. Kiedy jest możliwość jej przyznania?

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *